Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
Mesto Fiľakovo
Miestna samospráva


Hlavný kontrolór

Náplň práce
Hlavná náplň práce - kontrolná činnosť, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat
dohodou
Miesto práce
okres Lučenec
Fiľakovo, Radničná 562/25
Termín nástupu
1. 3. 2019
Požadované vzdelanie
stredné odborné s maturitou
Ďalšie požiadavky na pracovníka
Ďalšie požiadavky: Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo na deň 28.02.2019., , Náležitosti podanej prihlášky:, • písomná prihláška, • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, • overená kópia dokladu o vzdelaní, • profesijný životopis, • súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov na rokovaní mestského zastupiteľstva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov., Podmienky predloženia prihlášky: Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr 13.2.2019 do 15:00 hod. v uzatvorenej obálke v kancelárii primátora mesta na Mestskom úrade vo Fiľakove, Radničná 25, na 1. poschodí, č. dverí 101 (osobne) alebo na adresu: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo (poštou) . Obálka musí byť označená heslom „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA FIĽAKOVO – NEOTVÁRAŤ!“, , Prihláška musí byť 13.2.2019 zaregistrovaná v registratúre Mestského úradu vo Fiľakove., , Všeobecné podmienky:, • Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie 6 rokov., • Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta , • Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť., • Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, primátora, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, iného zamestnanca obce a podľa osobitného zákona (napr. zákon č 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry), • Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom 1. marca 2019., • Každý kandidát má právo v deň konania voľby na vystúpenie – prezentáciu na zasadnutí mestského zastupiteľstva v časovom limite 5 minút. Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí., , Úplnosť predložených prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra vyhodnotí mestská rada 14.02.2019. Na voľbu hlavného kontrolóra dňa 28.02.2019 postúpia len prihlášky kandidátov, ktorí budú spĺňať všetky stanovené podmienky a predložia s prihláškou všetky požadované doklady., , .
Kontakt
Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25
Fiľakovo
Kontaktná osoba: PhDr. Andrea Mágyelová
Telefón: +421918582267
Fax: +421474381001
Email:
Aktualizované 11.2.2019


Vytlačiť pracovnú ponuku

Emailom upozorniť priateľa na pracovnú ponuku


Ďalšie pracovné ponuky pre pozíciu: Kontrolór


Copyright © Ponuky.sk